sut mae'n gweithio

y broses

y broses

Rydych chi ar fin cychwyn ar eich taith – ond pa mor hir mae’r broses faethu yn ei chymryd yn Sir Benfro, a beth allwch chi ei ddisgwyl?

Mum and dad helping daughters with homework

y cam cyntaf

Y cam cyntaf i fyd cyffrous gofal maeth yw’r ymholiad cychwynnol hwnnw. Y sbarc hwnnw sydd wedi gwneud i chi fod eisiau gwybod mwy. A gan eich bod chi yma’n barod, mae’r rhan honno bron â chael ei chwblhau. Mae hyn eisoes yn dangos i ni eich bod yn dymuno gwneud gwahaniaeth i fywydau plant yn Sir Benfro. Efallai nad yw’n ymddangos fel llawer, ond mae hynny’n gam cyntaf i’r cyfeiriad iawn.

A family standing together outside of their home

yr ymweliad cartref

Dyma lle mae tîm Maethu Cymru Sir Benfro yn dod i’ch cyfarfod chi. Mae’n gyfle i ddod i’ch adnabod chi, gweld ble a sut rydych chi’n byw er mwyn i ni allu meithrin perthynas dda o’r cychwyn cyntaf. Dydy hyn ddim yn rhy anodd. Dim ond ychydig o waith papur dros baned. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i ni gwrdd â’r bobl bwysig sydd eisoes yn eich bywyd, a allai fod ym mywyd y plentyn rydych yn mynd i ofalu amdano.

Brother and two sisters walking on the beach

yr asesiad

Drwy gydol yr asesiad, byddwch yn deall yn well beth fydd maethu yn ei olygu i chi. Dydy hyn ddim yn golygu ein bod ni’n profi pa mor haeddiannol ydych chi. Mae’n gyfle i ni weld yn well sut rydych chi’n byw ac yn rhyngweithio â phobl yn y gymuned. Mae hwn yn brofiad dysgu, felly mae hefyd yn ffordd wych i chi ac aelodau o’ch teulu ofyn unrhyw gwestiynau am bopeth sy’n ymwneud â gofal maeth. Beth bynnag yr hoffech ei wybod, mae gennyn ni’r atebion i chi.

Mae’n ymwneud â pharatoi ar gyfer y manteision a’r heriau a all ddod yn sgil gofal maeth.

A family laughing together on the beach

y panel

Gall y panel swnio fel rhywbeth brawychus. Ond dydy e ddim. Mae ein panel yn cynnwys unigolion profiadol, a fydd yn y pen draw yn ystyried yr holl wybodaeth rydyn ni wedi’i chasglu yn eich asesiad.

Dydy’r panel ddim yn bodoli i roi golau coch neu wyrdd i’ch taith. Mae’n ymwneud ag edrych ar eich asesiad o bob ongl, a gwneud argymhellion ynghylch beth fyddai’n gweithio orau i chi.

A family walking together towards the beach

y cytundeb gofal maeth

Ar ôl i’r panel ystyried eich sgiliau’ fel gofalwr maeth, byddwn yn gofyn i chi lofnodi’r cytundeb gofal maeth. Mae hyn yn amlinellu’n union beth mae bod yn ofalwr maeth yn Sir Benfro yn ei olygu. Mae hefyd yn rhoi manylion yr holl gefnogaeth, arweiniad a chyngor sydd ar gael i chi, diolch i Maethu Cymru. Nawr, gall eich stori faethu ddechrau.

A castle in Pembrokeshire

ydych chi’n barod i gymryd y cam cyntaf?

cysylltwch

  • Cyngor Sir Penfro yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.