ffyrdd o maethu

eisoes yn maethu?

yn maethu ar gyfer asiantaeth neu awdurdod lleol arall?

Os ydych eisoes yn maethu i asiantaeth neu awdurdod lleol arall, rydych eisoes wedi dangos eich ymrwymiad i gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifanc mewn angen, gan gynnig cartref diogel a gofalgar iddynt.

 • Efallai eich bod wedi cael eich cymeradwyo ers peth amser ond heb gael cyfle eto i groesawu plentyn i’ch cartref.
 • Neu efallai eich bod yn symud i Sir Benfro o awdurdod lleol arall.
 • Neu efallai eich bod wedi cofrestru gydag asiantaeth ac yn maethu plentyn o Sir Benfro.

Rydym yn wasanaeth maethu nid-er-elw gyda’r plant wrth wraidd yr hyn a wnawn. Darganfyddwch beth all Maethu Cymru Sir Benfro ei gynnig i chi.

 

A family walking with a castle in the background

manteision maethu yn uniongyrchol gyda Maethu Cymru Sir Benfro

manteision maethu yn uniongyrchol gyda Maethu Cymru Sir Benfro

Trwy faethu’n uniongyrchol gyda’ch awdurdod lleol, byddwch yn rhan o dîm gyda gwybodaeth fanwl am daith plentyn, gwasanaethau lleol ac ysgolion, a fydd yn amhrisiadwy i chi fel gofalwr maeth. Mae gan dîm Maethu Cymru Sir Benfro flynyddoedd o brofiad yn cefnogi plant sydd angen gofal yn y sir.

Os ydych eisoes yn gofalu am blentyn o Sir Benfro, trwy drosglwyddo i ni, byddech yn rhan o’r tîm lleol o amgylch y plentyn ac yn cymryd mwy o ran yn y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud am ei ofal.

Rydym yn gyfrifol am bob plentyn sydd angen gofal yn Sir Benfro, sy’n cynnwys plant o bob oed. Rydym bob amser yn mynd at ein gofalwyr ein hunain ym Maethu Cymru Sir Benfro yn gyntaf, fel y gall plant aros yn agos at eu cartref, mynychu eu hysgol leol, a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu.

Mum and two daughters finding a crab at the beach

yr hyn y mae Maethu Cymru Sir Benfro yn ei gynnig

yr hyn y mae Maethu Cymru Sir Benfro yn ei gynnig

Yn ogystal â chymorth penodedig gan ein gweithwyr cymdeithasol ymroddedig yn y tîm maethu, byddwch yn cael eich cefnogi gan eich cyd-ofalwyr maeth. Bydd y canlynol hefyd ar gael:

 • Lwfans maethu (elfen plentyn ac elfen gofalwr) a lwfansau ychwanegol ar gyfer penblwyddi a gwyliau crefyddol, a phedair wythnos o lwfans gwyliau ychwanegol y flwyddyn.
 • Taliadau ychwanegol am fod ar y rota wrth gefn.
 • Aelodaeth o’r Rhwydwaith Maethu gyda’i ostyngiadau a gwasanaethau cysylltiedig.
 • Cyngor ac ymgynghoriad arbenigol gan wasanaeth seicoleg penodol.
 • Mentora gan gymheiriaid.
 • Hyfforddiant cyn cymeradwyo helaeth a chyfleoedd hyfforddi rheolaidd.
 • Cerdyn Hamdden Sir Benfro i’r teulu am bris gostyngol.
 • Aelodaeth o Cadw.

Ymunwch â ni

 • I gael gwybod mwy am drosglwyddo i ni, edrychwch ar ein Llyfryn Trosglwyddo neu ffoniwch ni ar 01437 774650 am sgwrs.

 

A castle in Pembrokeshire

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

 • Cyngor Sir Penfro yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.