pam maethu gyda ni?

pam ein dewis ni?

pam ein dewis ni?

Ni yw’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol nid-er-elw ledled Cymru. Rydyn ni yma i helpu.

Creu dyfodol gwell i blant lleol yw ein nod. Dyna sydd bwysicaf. Os mai dyna sy’n bwysig i chi hefyd, gadewch i ni ddechrau arni.

A family sitting together

ein cenhadaeth

Mae angen ein help ni ar blant ledled Sir Benfro. Maen nhw’n fabanod, yn blant bach, yn bobl ifanc yn eu harddegau, yn frodyr a chwiorydd ac yn   Mae straeon pob un yn unigryw, ond mae ein cenhadaeth yr un fath ar gyfer pob plentyn: creu dyfodol gwell.

Mum and two daughters walking on the beach

ein cefnogaeth

Mae’r gefnogaeth rydyn ni’n ei rhoi i’n gofalwyr maeth a’n plant yn unigryw. Rydyn ni’n darparu popeth sydd ei angen arnoch i ffynnu fel gofalwr: boed yn hyfforddiant gan weithwyr proffesiynol ymroddedig neu’n gyngor a chyfeillgarwch gan ein cymuned o ofalwyr.

A family laughing together and playing games

ein ffyrdd o weithio

Rydyn ni’n gweithio ar y cyd fel un grym cadarnhaol ar fywydau plant. Mae hapusrwydd, diogelwch a chreu dyfodol disglair wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud.

Dydyn ni ddim yn sefydliad pell. Rydyn ni’n rhan o’ch cymuned. Rhan o wead eich bywyd bob dydd.

Ond dyma sy’n ein cymell ni, ac mae ein cyfundrefn gefnogi yn golygu y gallwn ddelio â beth bynnag a ddaw i’n rhan. Gyda’n gilydd.

A family standing together in front of a castle

eich dewis

Fyddwch chi ddim yn difaru dewis ymuno â chymuned Maethu Cymru Sir Benfro. Mae’r ffaith eich bod chi’n darllen hwn yn golygu ei bod yn debygol bod gennych chi lawer o’r hyn rydyn ni’n chwilio amdano’n barod. Mae gweithio gyda ni yn golygu y gallwn wireddu’r dyheadau hynny o ofalu am blant mewn gofal.

Cysylltwch â ni i gymryd y cam cyntaf heddiw.

A castle in Pembrokeshire

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch heddiw

  • Cyngor Sir Penfro yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.