maethu yn sir benfro

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn sir benfro

Rydyn ni’n credu y gallwn ni helpu plant maeth lleol i ffynnu yn eu cymunedau, gyda gwaith tîm, brwdfrydedd ac ymroddiad.

Ni yw Maethu Cymru Sir Benfro, rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol nid-er-elw o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

.

sut mae'n gweithio

Er bod llawer i’w ystyried, rydyn ni gyda chi bob cam o’r ffordd. Dysgwch sut mae maethu’n gweithio yng ngorllewin Cymru.

A family together at the beach

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, ac mae pob gofalwr maeth hefyd. Rydyn ni’n falch o’n cymuned amrywiol.

pwy all faethu
A family looking at their iPad and laughing

cwestiynau cyffredin

Beth ddylech chi ei ddisgwyl o faethu gyda ni yn Sir Benfro? Mae gennyn ni’r holl atebion a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch yma.

dysgwch mwy
A smiling family standing in front of a castle

y broses

Gadewch i ni eich arwain wrth i chi gymryd y camau cyntaf i fyd maethu yn Sir Benfro.

y broses

pam maethu gyda ni?

Drwy ymuno â chymuned Maethu Cymru Sir Benfro, byddwch yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant, gan arwain at hapusrwydd a diogelwch i bopeth maen nhw’n ei wneud.

A family playing a game in their living room

cefnogaeth a manteision

Mae gennyn ni’r strwythur cefnogi gorau posibl i helpu i’ch arwain a’ch datblygu cymaint â’r plant rydych chi’n gofalu amdanyn nhw.

Beth bynnag sydd ei angen arnoch, pryd bynnag y bydd ei angen arnoch. Gallwch ddibynnu arnon ni i helpu. Beth rydyn ni’n ei gynnig.

Training icon

dysgu a datblygu

Agreement icon

cymuned faethu leol

First Steps icon

cefnogaeth therapiwtig

Discussion icon

cefnogaeth broffesiynol

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu yn ei olygu gan ofalwyr maeth yn Sir Benfro.

dod yn ofalwr maeth

gall maethu yn sir benfro fod yn brofiad sy’n newid bywydau pawb sy’n gysylltiedig â hynny. efallai y bydd dechrau arni’n haws nag yr ydych yn ei feddwl.

A castle in Pembrokeshire

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch â ni

  • Cyngor Sir Penfro yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.