ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o faethu

Lle diogel i fwynhau bywyd, i brofi pethau newydd ac i gael cefnogaeth. Dyna beth rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i’w ddarparu i’n holl blant maeth. Gyda’ch help chi, gallwn ni wneud hyn.

Mae’r mathau o ofal maeth yn cwmpasu sbectrwm eang, ond eto mae pob un yn rhannu’r un dyheadau.

Gall maethu olygu aros dros nos, seibiant byr neu rywbeth mwy hirdymor.

gofal maeth tymor byr

A brother and two sisters skimming rocks on the beach

Gall gofal maeth tymor byr fod am ddiwrnod, am fis neu am flwyddyn. Mae’n golygu bod y cynlluniau ar gyfer dyfodol plentyn yn dal i gael eu gwneud. Felly, fel gofalwr maeth tymor byr, rydych chi yno i ddarparu sefydlogrwydd a chefnogaeth nes ei bod yn amser ar gyfer y cam nesaf.

Rydych chi’n gweithio gyda ni ar y daith tuag at sicrhau ‘sefydlogrwydd’. Mae hyn yn golygu bod yno bob amser i helpu plentyn pan fydd eich angen chi arno, a’i helpu i symud ymlaen hefyd.

A family laughing together and playing games

Dydy arhosiad byr ddim yn golygu effaith fach. Gofal maeth tymor byr yn aml yw’r newid cadarnhaol cyntaf i blentyn, a gall fod yn bont i ddyfodol disglair iawn.

gofal maeth tymor hir

A family walking with a castle in the background

Dydy rhai plant ddim yn gallu byw gartref. Dyna pam fod dewisiadau gofal maeth tymor hir yn Sir Benfro yn ffordd wych o sicrhau diogelwch a datblygiad y plant yn ein gofal.

A family looking at their iPad and laughing

Gallai hyn olygu dechrau newydd. Cychwyn taith i chi a’r plentyn rydych chi’n gofalu amdano. Antur sy’n llawn cariad a chwerthin, diogelwch a sefydlogrwydd am flynyddoedd i ddod. Dyna mae pob plentyn yn ei haeddu, a gyda’n gilydd gallwn ddarparu hynny.

mathau arbenigol o ofal maeth

Mae maethu tymor byr a thymor hir yn cwmpasu pob math o ofal maeth, gan gynnwys rhai mathau mwy arbenigol, y mae angen math penodol o gymeradwyaeth ar eu cyfer. Gallai’r rhain gynnwys...

A family sitting together on the beach

seibiant byr

Gall amser i ffwrdd o fywyd bob dydd fod yn help mawr i blant a’u teuluoedd. Mae seibiant byr yn gwneud hyn yn bosibl.

Gall cael plentyn i aros dros nos, yn ystod y dydd neu ar benwythnosau – sydd hefyd yn cael ei alw’n ‘ofal cymorth’ – chwarae rhan enfawr yn nhwf y plentyn hwnnw. Mae seibiant byr yn cael ei gynllunio gydag anghenion y plentyn yn ganolog iddo, ac mae’n gyfle iddo brofi pethau newydd mewn amgylchedd diogel, i dyfu ac i feithrin cysylltiadau.

A young girl laughing and clapping her hands together

rhiant a phlentyn

Gyda maethu rhiant a phlentyn yn Sir Benfro, rydych chi’n rhannu eich sgiliau a’ch profiad magu plant eich hun â rhywun sydd wir angen y gefnogaeth honno. Gallai eich dealltwriaeth fod yn amhrisiadwy i rieni sydd ddim yn barod i wneud pethau ar eu pen eu hunain eto.

Mum and her son walking together

gofal therapiwtig

Rydyn ni’n gwybod bod yn rhaid meithrin anghenion emosiynol ac ymddygiadol plant yn ystod eu blynyddoedd ffurfiannol os ydyn nhw am gyrraedd eu potensial. Mae gofalwyr therapiwtig a’u plant yn cael cefnogaeth ychwanegol.

A castle in Pembrokeshire

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Sir Penfro yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.